Jak funguje tepelné čerpadlo země / voda

Všechna tepelná čerpadla jsou opravdu čerpadly, tedy fungují na principu přečerpávání tepelné energie z jednoho media do druhého. Jednoduše lze tvrdit, že tepelné čerpadlo odebírá teplo (tepelnou energii) z vnějšího prostředí (v tomto případě ze země), aby ji pak pomocí přenosného media předalo prostředí vnitřnímu (proto tepelné čerpadlo země / voda).  Výkon tepelného čerpadla země / voda je v tom to smyslu rozhodně nejstabilnější a díky tomu může mít tepelné čerpadlo země / voda dlouhou a bezproblémovou životnost.

Charakteristika tepelného čerpadla země/voda

Samotné tepelné čerpadlo země / voda je zpravidla umisťováno uvnitř budovy (garáž, technická místnost apod.) a je možné jej instalovat ve dvou obměnách. První možností je instalace pouze tepleného čerpadla a druhou pak instalace včetně zásobníku na ohřev teplé užitkové vody (TUV). Tepelné čerpadlo je obvykle doplněno dalším tepleným zdrojem, nejčastěji se jedná o elektrokotel, který pomáhá udržovat stabilní teplotu a tak i tepelnou pohodu interiéru. Zapíná se jen ve chvílích, kdy může výkon mírně kolísat nebo klesat, ať už jde o klimatické vlivy nebo poruchu. Samotná stabilita výkonu tepelného čerpadla země/voda spočívá ve faktu, že země je méně náchylná na klimatické změny a její teplota je v průběhu roku poměrně stabilní. Dobrého výkonu proto toto čerpadlo dosahuje i v horských oblastech, kde jiná tepelná čerpadla v zimním období selhávají.

Instalace tepelného čerpadla země / voda a princip fungování

Nevýhodou tohoto druhu tepleného čerpadla je skutečnost, že ke správnému fungování potřebuje poměrně velkou plochu k uložení zemního kolektoru (alespoň trojnásobek vytápěné plochy). U novostaveb nebývá zpravidla položení horizontálních kolektorů problém, ale u stávající zástavby a také v náročných geologických podmínkách je někdy třeba zvážit možnost uložení kolektorů vertikálních (jedná se vlastně o geotermální vrty), jejichž pokládka je sice méně náročná na práci a prostor, za to se může prodražit po finanční stránce.

Princip tepleného čerpadla země/voda – jak funguje?

Zemní kolektory zde fungují jako přenosné medium, které pomocí nemrznoucí kapaliny o nízké teplotě přivádějí tepelnou energií do zařízení, kde je dále zpracovávána. Energie je předána kapalině uvnitř zařízení, která v důsledku (i mírného) zvýšení teploty změní skupenství a již jako pára je odvedena kompresorem a za vysokého tlaku stlačena. Působením tlaku na plyn dojde k prudkému nárůstu teploty (asi 75 – 85 stupňů Celsia) plynu a již takto ohřátý je odveden do kondenzátoru. Odtud je již teplota předávána finálnímu mediu (ohřev otopné vody, ohřev TUV atp.). Znovu zkapalněný kondenzát je vpuštěn a tak i ochlazen skrz expanzní ventil a začíná tak nový cyklus.

Tepelnému čerpadlu země/voda stačí i mráz

Hovoříme-li o teple nebo tepelné energii získávané z vnějšího prostředí, v našem případě ze země, jedná se řádově i jen o několik málo stupňů teplotního rozdílu mezi teplotou zeminy a teplotou nemrznoucí tekutiny v kolektoru, které stačí k ohřevu vody. Proto také může tento princip tepelného čerpadla fungovat i v chladném období. Má-li například země 0 stupňů Celsia a tekutina proudící kolektorem -10 stupňů Celsia, je teplotní rozdíl celých 10 stupňů. Právě tento rozdíl tvoří zmíněnou tepelnou energii, která je sesbírána kolektorem a přečerpána čerpadlem, v němž se teplota tlakem zvýší na potřebnou teplotu a může dojít k ohřátí finálního media.

Lze čerpat na tepelné čerpadlo země / voda kotlíkovou dotaci?

Pokud se bavíme konkrétně o tepelného čerpadlu země / voda, pak je kotlíková dotace rozhodně možná. Stačí splnit základní podmínky. Největší podpoře se dostává právě tepelným čerpadlům celkově, tedy třeba i tepelnému čerpadlu vzduch / voda nebo země / voda.