GDPR2019-01-30T14:57:52+00:00

SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Chtěli bychom Vás požádat o podepsání níže uvedeného Souhlasu se zpracováváním osobních údajů a zároveň jeho zaslání na e-mail jiri.sizling@tenaur.cz nebo na adresu TENAUR s.r.o. Neuměř 63 345 62 Holýšov IČO: 26349451.

Souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Udělením tohoto souhlasu Vám budeme moci stanovit přesou cenovou kalkulaci a případně pomoci i s dalšími produkty a službami šité na míru Vašim potřebám. Poskytování našich služeb samozřejmě není tímto souhlasem podmíněno, ale věříme, že jedině tak Vám můžeme nabízet vhodná řešení. V každém případě můžete své rozhodnutí kdykoliv změnit a souhlas odvolat.

Souhlas je udělován dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení. Pro případ uzavření obchodních smluv pak i titul, trvalý pobyt / místo podnikání, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, platební údaje SIPO, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies, informace o nákupních preferencích a údaje o spotřebě a o odběrném místě. Uděluji tímto do odvolání tohoto souhlasu společnosti TENAUR s.r.o. Neuměř 63 345 62 Holýšov IČO: 26349451 (dále jen „Tenaur“), jakožto správci osobních údajů souhlas s tím, aby zpracovávala (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) moje osobní údaje. To vše pro účel zjištění mých relevantních potřeb a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů společnosti Tenaur a dotčených obchodních partnerů*, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky.

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem,
jakým jsem jej udělil/a.

Zároveň beru na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé dodávky či služby nebude možné nabídnout na míru mým potřebám. Poskytování dodávek či služeb však v žádném případě není podmíněno udělením tohoto souhlasu.

Beru na vědomí, že i bez udělení tohoto souhlasu přísluší společnosti Tenaur právo zasílat obchodní nabídky a sdělení s nabídkou vlastních produktů a služeb po dobu trvání smlouvy, a to do doby, než s tímto vyjádřím nesouhlas.

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost TENAUR s.r.o. Neuměř 63 345 62 Holýšov IČO: 26349451, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 13309 (dále jen „Tenaur“), jako správce osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní Tenaur. Více informací o zpracování osobních údajů včetně svých práv naleznete na www.cez.cz/údaje.

Společnost Tenaur zpracovává vždy osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášenou pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Tenaur zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s Nařízením, přičemž tyto osobní údaje Tenaur shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, pro účely marketingu po dobu trvání souhlasu a v případě, že souhlas nebyl udělen v rozsahu oprávněného zájmu, po dobu trvání smluvního vztahu.

Základní účely zpracování osobních údajů společností Tenaur:

 • uzavírání a plnění smlouvy;
 • zajištění propojení a přístupu k sítím;
 • zajištění provozních činností;
 • účetní a daňové účely;
 • vymáhání pohledávek;
 • zajištění požadavků stanovených právními předpisy;
 • splnění právní povinnosti;
 • přímý marketing (informační a produktové kampaně) společnosti Tenaur;
 • vedení zákaznické evidence;
 • ověření Vaší bonity a platební morálky.

Tenaur zpracovává zejména tyto osobní údaje:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, případně číslo průkazu totožnosti, rodné číslo nebo IČO;
 • kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, e-mailová adresa;
 • další údaje: číslo bankovního účtu, údaje o platební morálce zákazníka, číslo zákaznického účtu, informace získané na základě odečtu měřicích zařízení, provozní a lokalizační údaje, cookies a další osobní údaje plynoucí z plnění konkrétní smlouvy nebo příslušného právního předpisu.

Zdroje osobních údajů:

 • Tenaur získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob.
 • Tenaur dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti Tenaur a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli společnosti Tenaur na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením.

Mezi zpracovatele patří:

Onlinestrategie.cz s.r.o. Presslova 2992/14 Plzeň – Jižní Předměstí 30100

Tenaur zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností Tenaur technicky a organizačně zabezpečena v souladu s právními předpisy. Stejné zabezpečení vyžaduje Tenaur i od zpracovatelů osobních údajů.

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat jejich předání.

Práva subjektů údajů:

 • Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoliv odvolat.
 • Máte právo od nás jako správce údajů požadovat přístup ke svým osobním údajům a podrobnější informace o jejich zpracování.
 • Máte právo od nás požadovat opravu Vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 • Máte právo nás požádat o poskytnutí Vašich osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, umožňujícím jejich předání jinému správci, pokud jsme je získali na základě Vašeho souhlasu nebo v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy a jsou-li zpracovány automatizovaně.
 • Máte právo podat námitku týkající se zpracování některých nebo všech Vašich osobních údajů.
 • Máte právo nás požádat o výmaz Vašich osobních údajů a my Vaše údaje vymažeme, pokud nemáme žádný právní důvod pro jejich zpracovávání.
 • Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Tenaur vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjekt údajů může též kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vymezení užitých pojmů:

 • osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 • příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 • zákazník – zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má Tenaur uzavřen smluvní vztah;
 • provozní údaje – provozními údaji se rozumí jakékoliv údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování. Zejména se pak jedná o: volající a volané číslo, časový údaj začátku a konce spojení, druh poskytnuté služby, cenu poskytnuté služby, typ přístupu k internetu, identifikaci koncového zařízení, konfigurační údaje, způsob a objem využívání služeb;
 • lokalizační údaje – lokalizačními údaji se rozumí jakékoliv údaje zpracovávané v sítích nebo službou, které určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele služby. Zejména se pak jedná o identifikaci koncového bodu sítě, ke kterému je zákazník připojen;
 • zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
 • veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Pro další informace o ochraně osobních údajů se obraťte na jiri.sizling@tenaur.cz.