Informace o zpracování osobních údajů zákazníků, obchodních partnerů, uchazečů o zaměstnání a dalších externích osob společnosti TENAUR, s.r.o.

OBSAH:

1. Údaje o správci a pověřenci pro ochranu osobních údajů

2. Osobní údaje, které zpracováváme

3. Zdroje získávání osobních údajů

4. Účely, právní tituly a doba zpracování osobních údajů

5. Zpracovatelé a příjemci

6. Cookies a další zpracování v digitálním prostředí

7. Předávání osobních údajů do třetích zemí

8. Vaše práva k zajištění ochrany osobních údajů

9. Slovník pojmů a zkratek

10. Kontaktujte nás

11. Účinnost


1. ÚDAJE O SPRÁVCI A POVĚŘENCI PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení zákazníci, obchodní partneři, návštěvníci,

Společnost TENAUR, s.r.o. se soustředí zejména na instalace a montáže tepelných čerpadel, fotovoltaických elektráren a související technické zařízení budov (např. rekuperace, vzduchotechnika, klimatizace) a zařízení z řad domácností. Abychom mohli naplnit Vaše očekávání a realizovali společně naše technologie pro Váš domov, zpracováváme Vaše osobní údaje.

Společnost TENAUR, s.r.o., IČO: 26349451, se sídlem Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 369226, jakožto správce osobních údajů (dále jen „naše společnost“), si vás tímto dokumentem dovoluje informovat o zásadách a postupech při zpracování vašich osobních údajů, a o vašich právech vztahujících se k ochraně osobních údajů, a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení GDPR“).

Naše společnost je zároveň společně s dalšími společnostmi členem Koncernu ČEZ, v jehož čele stojí jako řídící osoba ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) společnost ČEZ, a.s., IČO 45274649. Zásady a postupy při zpracování a ochraně osobních údajů, jejich zabezpečení, realizace výkonu vašich práv, jakožto subjektů údajů, včetně jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, jsou tedy nastaveny jednotně pro celý Koncern ČEZ.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl pro koncernové společnosti Skupiny ČEZ jmenován Mgr. Petr Brázda, LL.M.

Informace zde uvedené mají obecný právně normativní charakter, nejsou tedy součástí žádné smlouvy a mohou být při naší vzájemné komunikaci doplněny o podrobnosti vztahující se ke konkrétnímu případu.


2. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Naše společnost a její smluvní zpracovatelé zpracovávají, v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování, zejména tyto kategorie osobních údajů:

a) identifikační, autentizační a adresní údaje: jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa místa pobytu, údaje z dokladů totožnosti, adresa realizace projektu, sídlo podnikání, IČO, DIČ, v ojedinělých případech rodné číslo, vlastnoruční podpis, údaje o spolumajiteli nemovitosti;

b) kontaktní údaje: doručovací adresa, adresa místa instalace/servisu, kontaktní telefon, e mail, ID datové schránky;

c) elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty a certifikáty elektronického podpisu, provozní a lokační údaje zařízení užívaného uživatelem, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách;

d) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, zákaznické číslo a další údaje potřebné pro plnění konkrétní smlouvy nebo údaje vyžadované příslušným právním předpisem;

e) ve specifických případech osobní údaje zvláštních kategorií;

f) osobní údaje v obrazovém či zvukovém záznamu – kamerové záznamy, fotografie, hlasový projev;

g) technické údaje: informace o technickém zázemí pro určení vhodného řešení zejména se jedná o informace o vytápění, technické místnosti, střeše apod., foto objektu, informace o nemovitosti z katastru nemovitostí.


3. ZDROJE ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše společnost získává vaše osobní údaje především přímo od vás, zejména v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu jejího plnění, případně od třetích osob, které takové jednání zprostředkovávají.

Dále můžeme vaše osobní údaje získávat z veřejných evidencí nebo od orgánů státní správy (například ze živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku nebo centrální evidence exekucí atd.). Případně ve specifických případech na základě příslušných právních předpisů můžeme získávat vaše osobní údaje i z neveřejných evidencí.

Naše společnost z důvodu zajištění ochrany majetku, zdraví osob a bezpečnosti poskytovaných služeb disponuje kamerovými systémy, které jsou umístěny na budovách ve vlastnictví či správě naší společnosti nebo některého z našich zpracovatelů. O užití kamerových systémů jste vždy informováni prostřednictvím informačních cedulí umístěných na dotčených objektech. Pořízené kamerové záznamy mohou být v případě nutnosti poskytnuty správním orgánům a orgánům činným v trestním řízení.


4. ÚČELY, PRÁVNÍ TITULY A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za níže vyjmenovanými účely, na základě uvedených právních titulů a po definovanou dobu.

Právním titulem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů ve smyslu Nařízení GDPR může být:

A. udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
B. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
C. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
D. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
E. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
F. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Přehled účelů zpracování, právních titulů a dob, po kterou budou osobní údaje uloženy, naleznete v přiložené tabulce:

Účel zpracování OÚ

Právní rámec

Retenční doba

CX - zjišťování zákaznické spokojenosti, výzkum.

F

18 měsíců od vyplnění dotazníku

Evidence obchodních partnerů pro uzavírání nákupních a prodejních smluv na materiál, služby a investice.

B

Až jeden rok po ukončení smlouvy a uplynutí skartační lhůty pro daný typ dokumentu.

Evidence právních sporů.

F

Až jeden rok od ukončení právního sporu

Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů.

C

5 let

Záznamy hlasové komunikace – pořizování záznamů hovorů za účelem zaznamenání požadavků a přání volajících a z důvodu bezpečnosti a hodnocení kvality poskytnuté služby.

B, F

3 měsíce pro servisní činnosti. Zpravidla 6 měsíců pro obchodní činnosti.

Ochrana informací příslušných společností SkČ v IS SKČ a zajištění jednoznačné identifikace pomocí správy a řízení životního cyklu identit, rolí a oprávnění (IDM, BCRI, GIPD).

B, C, F

4 roky

Ověřování právní způsobilosti protistrany k uzavření smlouvy.

C

5 let

Oznamování a prošetřování možného porušení předpisů (whistleblowing). F 10 let od ukončení šetření
Projektová činnost/energetické posudky. B, F 11 let, nebo po dobu záruky, pokud je delší
Správa pohledávek a obsluha zákazníků s pohledávkou po dobu trvání, a i po ukončení smlouvy (vymáhání pohledávek, upomínání a odpojování). Předávání pohledávek k mimosoudnímu a soudnímu inkasu a přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení, předávání dat do registrů dlužníků. B, C po dobu trvání smlouvy a následně 11 let od skončení ročního účetního období, ve kterém smlouva zanikla, nebo jeden rok po skončení soudního sporu nebo ukončení vymáhání
Systémy technické ochrany - CCTV (kamery), ochrana života, zdraví a majetku. C, F max. 1 měsíc (standard 3-14 dní)
Šetření bezpečnostních incidentů v oblasti ochrany informací. C, F Lhůta 4 roky ode dne, kdy se událost stala, případně po dobu trvání případného správního či soudního řízení.
Školení interních a externích pracovníků. F zpravidla 1 rok
Údaje uchazečů o zaměstnání. F po dobu trvání výběrového řízení
Vedení evidence příchozí a odchozí korespondence včetně zajištění životního cyklu dokumentů ve spisovnách. F Retenční lhůta je vázána na skartační lhůtu příslušného dokumentu.
Výkon práv a povinností ze smluv (tepelná čerpadla, fotovoltaické elektrárny) včetně činností před uzavřením smlouvy, obsluha zákazníka, reklamace, fakturace, správa salda zákazníka a zajištění plnění smluvních závazků B, C po dobu trvání smlouvy a následně 11 let od skončení ročního účetního období, ve kterém smlouva zanikla
Vývoj nových IT systémů a jejich následná správa a rozvoj. F po dobu trvání smlouvy s dodavatelem
Záznamy hlasové komunikace, pořizování záznamů hovorů za účelem zaznamenání požadavků a přání volajících a z důvodu bezpečnosti a hodnocení kvality poskytnuté služby. B, F 3 měsíce pro servisní činnosti. Zpravidla 6 měsíců pro obchodní činnost
Zpracování cookies na webových stránkách F, A Zpracování na zařízení uživatele dle druhu cookies.
Zpracování účetních podkladů, zasílání a příjem podkladů (v rámci nastavených procesů, případně na vyžádání). C Až 20 let
Plnění agendy Pověřence pro ochranu osobních údajů B, C 5 let

5. ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše společnost může pro zajištění efektivnosti a odbornosti procesů vaše osobní údaje v rámci jejich zpracování v odůvodněných případech zpřístupnit svým zaměstnancům, smluvním partnerům v pozici zpracovatele osobních údajů, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo smluvním partnerům v pozici společného správce osobních údajů, a to na základě smlouvy o vzájemných právech a povinnostech společných správců, nebo dalšímu správci osobních údajů v pozici příjemce osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsou námi zpracovávány manuálně i automatizovaně, nicméně při automatizovaném zpracování vašich údajů nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá, proto je v souladu s příslušnými právními předpisy zabezpečena jednotně pro celý Koncern ČEZ, přičemž je vyžadována srovnatelná úroveň organizačně-technických opatření pro zabezpečení vašich osobních údajů i u našich smluvních partnerů, kteří pro nás osobní údaje zpracovávají.

Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů mohou pro nás realizovat pouze prověření zpracovatelé či další zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě jiného právního aktu, který ale musí garantovat srovnatelné organizačně-technické zabezpečení osobních údajů, které je nastaveno v Koncernu ČEZ.

V případě, kdy jsou do zpracování osobních údajů zapojeni zpracovatelé či další zpracovatelé, jsou tito povinni používat předmětné osobní údaje výhradně k těm účelům, ke kterým jim byly předány, přičemž mají zakázáno tyto osobní údaje předávat bez souhlasu naší společnosti, jakožto správce osobních údajů, dalším subjektům.

KATEGORIE ZPRACOVATELE

ČINNOST

Bezpečnostní agentury Externí bezpečnostní agentury zajišťující ochranu života, zdraví a majetku.
Vybrané společnosti ze Skupiny ČEZ TENAUR, s.r.o. je dceřinou společností ve Skupině ČEZ a pro zajištění kvalitních služeb využívá i spolupráce s vybranými společnostmi Skupiny ČEZ.
Smluvní partneři vykonávající montážní, elektroinstalační a revizní služby Montážní, elektroinstalační a revizní služby.
Smluvní partneři vykonávající projekční a energetické služby Projekční a energetické služby.
Personální agentury Zajištění náboru a výběru vhodných uchazečů o zaměstnání.
Poskytovatel IT služeb a dodavatel software Vývoj a údržba relevantních IT systémů, webových stránek.
Poskytovatel služeb servisu, obsluhy Zajištění nabízených produktů a obsluhy zákazníků.
Poskytovatel služeb telefonního centra Zajištění telefonních služeb.
Poskytovatel poštovních a kurýrních služeb Společnost zajišťující poštovní služby dle zákona o poštovních službách (Česká pošta), včetně dodání poukázané peněžní částky, dále přeprava poštovních zásilek a kurýrní přeprava zásilek.
Poskytovatel právních služeb a poradenství Poskytování právních služeb a poradenství.
Zplnomocněný subjekt Právnická nebo fyzická osoba, která je na základě plné moci či smlouvy zmocněna vystupovat a činit právní jednání jménem zmocnitele, kterým je v tomto případě TENAUR, s.r.o.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být předány také třetím subjektům, které jsou oprávněni získat takovéto osobní údaje. Jedná se například o daňové, správní či regulační orgány.

Naše společnost předává osobní údaje zejména těmto příjemcům:

 • Distributoři energií,
 • Auditoři.

6. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Naše společnost zpracovává ať již přímo nebo prostřednictvím svých zpracovatelů vaše osobní údaje primárně na území České republiky, případně na území Evropské unie (dále jen „EU“), kde jsou prostřednictvím Nařízení GDPR platného a účinného pro celou Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHS“), stejné podmínky ochrany a zabezpečení zpracování osobních údajů.

Výjimečně jsou osobní údaje předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. V těchto případech před předáním osobních údajů posuzujeme, zda vybraný správce či zpracovatel poskytuje vhodné záruky a podmínky, včetně vymahatelnosti vašich práv, jakožto subjektů údajů, za současného posouzení účinné právní ochrany osobních údajů v dané zemi. K předání vašich osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodních organizací tak může dojít jen při splnění těchto podmínek:

 • vůči vybrané třetí zemi / mezinárodní organizaci existuje rozhodnutí Evropské komise, v rámci kterého bylo shledáno, že tato třetí země / mezinárodní organizace zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů;
 • vybraný zpracovatel nebo další zpracovatel je schopen poskytnout vhodné organizačně-technické záruky a v zemi tohoto zpracovatele, dalšího zpracovatele, existuje vymahatelnost práva subjektů údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

Vhodnými zárukami mohou být:

a) právně závazné a vymahatelné nástroje mezi orgány veřejné moci nebo veřejnými subjekty;
b) závazná podniková pravidla;
c) standardní doložky o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí;
d) standardní doložky o ochraně údajů přijatých relevantním dozorovým úřadem a schválených Evropskou komisí;
e) schválený kodex chování se závaznými a vymahatelnými závazky zpracovatele ve třetí zemi uplatňovat vhodné záruky, a to i ohledně práv subjektů údajů;
f) schválený mechanismus pro vydání osvědčení spolu se závaznými a vymahatelnými závazky zpracovatele ve třetí zemi uplatňovat vhodné záruky, a to i ohledně práv subjektů údajů.


7. COOKIES A DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ V DIGITÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Na webových stránkách naší společnosti fungují cookies, které využíváme. Aby se mohly webové stránky správně zobrazovat, potřebujeme sbírat tzv. technické cookies. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas a je pouze na vás, zda nám svůj souhlas udělíte, případně v jakém rozsahu. Rozsah oprávnění pro sběr cookies můžete nastavit prostřednictvím tzv. „Cookie bota“, který se zobrazuje na příslušné webové stránce. Zde také naleznete podrobné informace k souborům cookies.

Podle toho, zda a v jakém rozsahu nám svůj souhlas udělíte, pak můžeme cookies případně využít k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti webových stránek naší společnosti. Informace o tom, jak náš web používáte pak můžeme sdílet se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v souvislosti s tím, že používáte také jejich služby. Pro soubory cookies jsou využívány služby společnosti Google Inc., která sídlí mimo území států EU, a to v USA.

Podrobné informace k souborům cookies jsou k webovým stránkám www.tenaur.cz/informace-o-webu a www.tengeo.cz/informace-o-webu.


8. VAŠE PRÁVA K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše společnost usiluje o transparentní a korektní zpracování vašich osobních údajů a zajištění jejich náležité ochrany, vždy v souladu s příslušnými právními předpisy. Abychom vás ujistili o našem odpovědném přístupu ke zpracování vašich údajů, jsme připraveni rychle a profesionálně reagovat na vaše oprávněné požadavky, kterými si můžete ověřit naši odpovědnost při zpracování vašich údajů a případně nám pomoci napravit nedostatky, pokud se v této činnosti výjimečně vyskytnou.

 • Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat.
 • Máte právo od nás jako správce údajů požadovat přístup ke svým osobním údajům a podrobnější informace o jejich zpracování.
 • Máte právo od nás požadovat opravu vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 • Máte právo nás požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, umožňujícím jejich předání jinému správci, pokud jsme je získali na základě vašeho souhlasu nebo v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy, a jsou zpracovány automatizovaně.
 • Máte právo podat námitku týkající se zpracování některých nebo všech vašich osobních údajů.
 • Máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud již nemáme žádný právní důvod pro jejich další zpracování.
 • Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Podrobné informace ohledně vašich práv v případě ochrany osobních údajů naleznete zde.


9. SLOVNÍK POJMŮ

Cookies Krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
Dozorový úřad Úřad pro ochranu osobních údajů, který je zřízen zákonem o zpracování osobních údajů. Jsou mu svěřeny kompetence ústředního správního úřadu pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a další kompetence stanovené zvláštním právním předpisem.
Koncern ČEZ Naše společnost je společně s dalšími společnostmi členem Koncernu ČEZ, v jehož čele stojí jako řídící osoba ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů společnost ČEZ, a.s. Zásady a postupy při zpracování a ochraně osobních údajů, jejich zabezpečení, realizace výkonu vašich práv, jakožto subjektů údajů, včetně jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, jsou tedy nastaveny jednotně pro celý Koncern ČEZ.
Nařízení GDPR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Osobní údaj Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Příjemce Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Příjemce disponuje zákonnou, smluvní či jinou pravomocí zpracovávat osobní údaje. Jedná se o jiné správce či zpracovatele například o daňové, správní či regulační orgány. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.
Skupina ČEZ Skupina ČEZ představuje seskupení více společností kolem mateřské společnosti ČEZ, a. s., podnikajících především v oblasti energetiky, propojené s touto mateřskou společností zejména prostřednictvím majetkových účastí. Bližší informace jsou k dispozici zde.
Správce osobních údajů Právnická osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Správce může zmocnit nebo pověřit zpracováním osobních údajů Zpracovatele.
Subjekt údajů Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Subjekt údajů se považuje za identifikovaný, nebo identifikovatelný, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit jeho identitu.
Test přiměřenosti Posouzení žádosti subjektu údajů Správcem, je-li žádost subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. Za zjevně nedůvodné mohou být považovány žádosti např. v případě, že na první pohled zcela postrádají odůvodnění (v případě, kdy je odůvodnění nezbytné) a nelze ani výkladem posoudit, o co se subjektu údajů jedná (příkladem může být námitka proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 Nařízení GDPR, pokud SÚ v žádosti neuvede informace o své situaci, které umožní Správci posoudit, zda převažuje oprávněný zájem nad zájmem subjektu údajů). Za zjevně nepřiměřenou mohou být žádosti považovány zejména tehdy, pokud se bezdůvodně opakují nebo je jich velký počet. Toto nelze paušalizovat, vždy je třeba posuzovat v kontextu daného případu. Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá Správce a odůvodňuje ji ve sdělení, kterým subjekt údajů a Pověřence pro ochranu osobních údajů informuje o odmítnutí žádosti. Toto odůvodnění musí Správce zdokumentovat a uložit pro případnou kontrolu Dozorového úřadu.
ZZOÚ Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Zpracování osobních údajů Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
Zpracovatel osobních údajů Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce.
Zvláštní kategorie údajů (citlivé údaje) Osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů ) Osoba jmenovaná pro celý Koncern ČEZ podle čl. 37 Nařízení GDPR. Pověřenec pro ochranu osobních údajů má samostatnou odpovědnost za vymezenou oblast ochrany osobních údajů pro Koncern ČEZ a je partnerem pro jednání s ÚOOÚ a subjekty údajů. Odpovědností pověřence pro ochranu osobních údajů je zejména chránit zájmy subjektů údajů.

10. KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte žádost nebo stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za zpracování osobních údajů v naší společnosti, kontaktujte nás prosím pomocí našeho webového formuláře nebo na e-mail gdpr@tenaur.cz. Nebo nám pište na adresu TENAUR, s.r.o., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, heslo „zpracování osobních údajů“. Svou žádost můžete zaslat i prostřednictvím datové schránky. Na vaše žádosti, dotazy nebo stížnosti odpovíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich doručení. Pokud bychom z důvodu složitosti řešení vaší žádosti nebo vysokého počtu žádostí dalších osob nedokázali vaši žádost vypořádat včas, budeme vás informovat o potřebném prodloužení lhůty.

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Petr Brázda, LL.M. Lze ho kontaktovat prostřednictvím písemně na adrese Pověřenec pro ochranu osobních údajů, ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53, Praha 4 nebo prostřednictvím datové schránky ID: yqkcds6>. Podrobnosti o možnostech kontaktování pověřence, jeho poslání a působnosti při řešení vašich práv jsou dostupné na webové stránce Pověřenec pro ochranu osobních údajů.


11. ÚČINNOST

Tento dokument je účinný dnem zveřejnění 25. 5. 2018. Poslední aktualizace textu proběhla ke dni 2. 11. 2022.

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků, obchodních partnerů, uchazečů o zaměstnání a dalších externích osob společnosti TENAUR, s.r.o.